İzolasyon ve Çatı Malzemeleri

Duyurular
Web Sitemizi Yeniledik. Ersoy Metal olarak kurumsal değişimlerimiz devam ediyor. Ersoy Metal Ailesi olarak Yeni yılınızı kutlarız.İzolasyon ve Yalıtım Hakkında

Doğadaki tüm olaylar enerjinin niteli ğinin azalaca ğı yönde geli şmektedir. Masaya bırakılan bir fincan kahvenin zamanla so ğuması ya da so ğuk bir me şrubatın zamanla ısınması buna bir örnektir. Termodinami ğin 2. Yasası olarak bilinen bu olgu; 1850’li yıllarda William Rankin, Rudolf Clausius ve Lord Kelvin tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur.

İnsanların konforlu bir ya şam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 ba ğıl nem de ğerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dı ş ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve Termodinamiğin 2. Yasası gere ği ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan dü şük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kı şın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının sa ğlanabilmesi için kı ş mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle kar şılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir so ğutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek so ğutma i şlemleri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve so ğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve so ğutma prosesleri; ço ğunlukla sıcak veya so ğuk akı şkanların ilgili tesisatlar aracılı ğıyla ta şınmasını gerektirir. Termodinami ğin 2. Yasası gere ği sıcak olan akı şkandan ortama do ğru veya ortamdan so ğuk akı şkana do ğru enerjinin niteli ğini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve so ğutma sistemlerinin istenen performansla i şletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur.

1
MEMBRANLAR
Membranlar
2
STARFLEX
Starflex
3
ISIPAN
Isıpan
4
FIBERCEMENT KAPLAMA
Fibercement Kaplama
5
OSB
Osb
6
SHINGLE
Shingle
7
PLYWOOD
Plywood
8
NIKALIT
Nikalit
9
MANTOLAMA EKİPMANLARI
Mantolama Ekipmanları